Open House 2/22/2014
John Mercado & Hope Letson Cha,-Cha,-Cha

John Mercado & Hope Letson - Cha-Cha-Cha

John Mercado & Hope Letson - Bolero

John Mercado & Hope Letson - Bolero

Hongyu Miao & Ruolan Han - Waltz

Hongyu Miao & Ruolan Han - Waltz

Hongyu Miao & Ruolan Han - Waltz

Hongyu Miao & Ruolan Han - Waltz

John Mercado & Hope Letson - Rumba

John Mercao & Hope Letson - Rumba

Hongyu Miao & Ruolan Han - Waltz

Hongyu Miao & Ruolan Han - Waltz